Legal

Openprovider Algemene Voorwaarden

Versie: 3.0 – Datum: 1 september 2019

ARTIKEL 1.              Definities

 1. Openprovider: een handelsnaam van Hosting Concepts B.V., gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24277249.
 2. Dienst(en): Openprovider is een officiële registrar van domeinnamen. In deze hoedanigheid stelt Openprovider haar geautomatiseerde systeem voor de registratie en het beheer van domeinen ter beschikking. Openprovider registreert domeinnamen op een ‘first-come, first-served’ basis. Voornoemde activiteiten behoren tot de basisdienstverlening. Daarnaast is Openprovider leverancier van SSL-certificaten, software, DNS en andere internetdiensten.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, of rechtspersoon die met Openprovider een Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever kan ook een wederverkoper zijn. Wederverkopers worden in deze Algemene Voorwaarden aangehaald als “Reseller”. Op Resellers zijn aanvullende voorwaarden van toepassing.
 4. Account: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door Openprovider ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren. Deze omgeving is onder meer toegankelijk via de Website dan wel API.
 5. Licenties: een gebruiksrecht ten behoeve van software van een van de toeleveranciers van Openprovider of van Openprovider zelf.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Openprovider en Opdrachtgever krachtens welke Openprovider de Dienst zal uitvoeren en waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.
 7. Website: www.openprovider.nl dan wel subdomeinen en andere domein-extensies.
 8. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
 9. Knowledge Base: de database met documenten en (registry) voorwaarden beschikbaar via: http://support.openprovider.eu/hc/en-us.
 10. Fair Use Policy: een aantal gedragsregels om ervoor te zorgen dat alle klanten op een goede manier van de diensten van Openprovider gebruik kunnen maken. De Fair Use Policy is beschikbaar op de Website.

ARTIKEL 2.              Aanbod en aanvaarding

 1. De Overeenkomst tussen Openprovider en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever (1) een Account aanmaakt op de Website, (2) een elektronische bestelling plaatst via zijn Account en deze wordt bevestigd of (3) een door Openprovider uitgebrachte offerte accepteert. In geval van een offerte is het noodzakelijk dat Openprovider deze heeft ondertekend. Openprovider verplicht Opdrachtgever de bestelbevestiging te controleren en binnen 8 uur contact met Openprovider op te nemen indien er fouten geverifieerd dienen te worden.
 2. Indien een bestelling slechts gedeeltelijk leverbaar is, dan wordt Opdrachtgever geacht met de gedeeltelijke levering in te stemmen.
 3. Op de Website en in het bestelproces zoals te doorlopen via het Account, staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website dan wel in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bij het al dan niet automatisch verlengen van Diensten zal Openprovider de op dat moment van toepassing zijnde tarieven aan Opdrachtgever communiceren.
 4. Bovendien is het mogelijk dat Openprovider een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn.
 5. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Openprovider, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 6. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Openprovider het recht de prijzen hierop aan te passen.
 7. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Openprovider alleen bindend indien en voor zover deze door Openprovider uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 8. Openprovider heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
 9. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Openprovider.
 10. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of Bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

  – de Overeenkomst;
  – de eventuele Bijlagen;
  – het eventuele afgesloten Service Level Agreement;
  – de Algemene Voorwaarden;
  – eventuele aanvullende voorwaarden.

ARTIKEL 3.              Uitvoering van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Openprovider zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Openprovider dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Openprovider het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Openprovider aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Openprovider worden verstrekt.
 5. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Openprovider Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot het Account.
 6. Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Openprovider te melden zodat deze maatregelen kan nemen. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor alle gevolgschades, inclusief gebruikerskosten en compensaties met een minimum van 2.500 euro exclusief btw.
 7. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om gebruikers aan te maken (zijnde medewerkers) en deze toegang te verschaffen tot het Account. Dit doet echter niets af aan de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever zoals beschreven in het vorige lid van dit artikel.
 8. Alle gegevens dienen door Opdrachtgever naar waarheid te worden opgegeven. Openprovider heeft het recht Opdrachtgever te verzoeken om bewijs te leveren van de ingevulde gegevens. Indien Opdrachtgever geen bewijs kan leveren óf de gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Openprovider het recht om de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever per direct te beëindigen en het Account van Opdrachtgever te verwijderen. Voorgaande zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter nodig is.
 9. Opdrachtgever is verplicht regelmatig, ten minste iedere 2 weken maar vaker indien de procedures van een registry zo vereisen, haar e-mail uit te lezen. Indien de e-mailbox van een geadresseerde vol zit, heeft Openprovider het recht e-mail naar de zender terug te sturen.
 10. Opdrachtgever verklaart zich bekend met en, indien van toepassing, gaat akkoord met de documenten opgenomen in de Knowledge Base, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) de gedragsregels en de van toepassing zijnde (registry) voorwaarden.
 11. Openprovider heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Openprovider niet na komt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4.              Resellers

 1. Voor zover de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van Openprovider door Reseller aan de klanten van Reseller, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Reseller handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Openprovider overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Openprovider is. Reseller zal haar volledige medewerking verlenen aan een verzoek van haar klant om de identiteit van de registrar (Openprovider) kenbaar te maken.
 3. Reseller is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van Openprovider.
 4. Reseller dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Openprovider Reseller oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). Openprovider kan verlangen dat Reseller bewijs hiervan overlegt.
 5. Reseller is verplicht haar klanten middels de registratieovereenkomst op de hoogte te stellen van de identiteit van Openprovider, al dan niet een mogelijkheid om Openprovider te kunnen identificeren, zoals een link naar de InterNIC Whois service.
 6. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Reseller ontslaat Reseller niet van haar betalingsverplichtingen jegens Openprovider.
 7. Openprovider zal uitsluitend via Reseller contact zoeken met klanten van Reseller indien zij dit volgens de regels van ICANN, de registry of een andere betrokken partij verplicht is of indien zij een dringende reden heeft om de klanten van Reseller direct te benaderen (dit uitsluitend naar het oordeel van Openprovider) of Reseller toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van de klanten van Reseller, dan wel Reseller zelf, is in ieder geval een dringende reden. Indien klanten van Reseller Openprovider op enigerlei wijze benaderen met het verzoek wijzigingen door te voeren, en Reseller zelf heeft nagelaten deugdelijk op deze verzoeken te reageren, dan is Openprovider gerechtigd om naar eigen keuze uit naam van Reseller en voor rekening en risico van Reseller de gewenste wijzingen door te (laten) voeren. Reseller zal Openprovider volledig vrijwaren voor eventuele aanspraken die Openprovider in dit verband mocht ontvangen.
 8. Reseller is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Openprovider te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Openprovider voor werving van klanten door Reseller zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Openprovider. Reseller mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van Openprovider.
 9. Reseller is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles wat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van Openprovider, dan wel die van haar toeleveranciers, en vrijwaart Openprovider hiervoor.
 10. In geval van ontbinding dan wel beëindiging van de Overeenkomst wegens wanprestatie door Reseller verkrijgt Openprovider het recht om klanten van Reseller te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.
 11. Het is Reseller niet toegestaan het ICANN of “ICANN-Accredited Registrar” logo te voeren, dan wel logo’s van andere registries te voeren, of zich anderszins voor te doen als een instantie die is geaccrediteerd door ICANN, dan wel een andere registry, tenzij schriftelijke toestemming is gegeven door de betreffende partij.
 12. Indien Reseller één of meer domeinen onder een zogenoemd generic Top Level Domain (gTLD, bijvoorbeeld .com) registreert, gelden bovendien de volgende bepalingen:– Iedere overeenkomst welke Reseller met zijn klanten sluit, dient te voldoen aan de voorwaarden uit de “ICANN Registrar Accreditation Agreement”, steeds de laatste versie, en andere “ICANN Consensus Policies”. Deze zijn door Reseller op te vragen via (http://www.icann.org/en/about/agreements/registrars). Reseller verklaart bekend te zijn met deze voorwaarden, de regels van de ICANN en deze na te leven. Bovendien verklaart Reseller de website van ICANN met de voorwaarden/regels regelmatig te bezoeken.
  – Reseller is verplicht een link in de footer van zijn website op te nemen, welke via iedere pagina raadpleegbaar is, naar de algemene voorwaarden en de website van ICANN. Het betreft de volgende pagina’s (http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm) en (http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits).
  – Reseller is verplicht om haar klanten te informeren over haar opheffings- en verlengingsbeleid met betrekking tot domeinnamen (‘Deletion and Auto-Renewal Policy’). Essentiële wijzigingen van het beleid worden onverwijld aan de klanten van Reseller bekend gemaakt.
  – Reseller mag alleen verlengingen uitvoeren, zonder toestemming van haar klant, in het geval van bezwarende omstandigheden (‘extenuating circumstances’) als bedoeld in de onder artikel 4.12 genoemde “ICANN Registrar Accreditation Agreement”.
  – Reseller zal haar volledige medewerking verlenen aan verzoeken van Openprovider, dan wel ICANN, om meer informatie over voorwaarden en regels van ICANN via de website(s) van Reseller te verstrekken. Deze medewerking geldt ook ten aanzien van het doorvoeren van voorwaarden die ICANN stelt aan Openprovider. Voornoemde voorwaarden kunnen per direct en eenzijdig worden opgelegd, waarmee Reseller akkoord is.Insofar as the Services extend to the resale or lease or otherwise to the provision for a fee of Openprovider products or services by the Reseller to its customers, the provisions in this article also apply.
 13. Indien Reseller in strijd handelt met de voorwaarden van ICANN, dan wel de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, heeft Openprovider het recht de overeenkomst met Reseller direct te beëindigen en de domeinklanten over te zetten op naam van Openprovider teneinde de continuïteit van de dienstverlening jegens deze (eind)klanten te waarborgen.
 14. De algemene voorwaarden die Reseller aan haar klanten stelt mogen niet strijdig zijn met de voorwaarden van Openprovider, ICANN, de diverse registries of de leverancier van het betreffende product of dienst.
 15. Reseller is verplicht dezelfde voorwaarden, als genoemd in dit artikel, op te leggen aan resellers van Reseller en de onderliggende overeenkomsten.
 16. Openprovider heeft het recht een audit uit te voeren bij Reseller teneinde te controleren of Reseller de regels uit de Overeenkomst naleeft.

ARTIKEL 5.              Dienst: Licenties

 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Openprovider voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een of meerdere Licenties of dat Openprovider de Licentie(s) zelf levert, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever stelt zich op de hoogte van en aanvaardt aan de eventuele aanvullende voorwaarden of licentieovereenkomst zoals die door de leverancier van de Licentie worden gepubliceerd. Het niet naleven hiervan kan resulteren in de annulering van de Licentie.
 3. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Openprovider of diens (toe)leveranciers.
 4. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 6. Het is Openprovider toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Openprovider door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 7. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 10.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Openprovider, onverminderd het recht van Openprovider om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

ARTIKEL 6.              Dienst: SSL-certificaten

 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Openprovider voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een of meerdere SSL-certificaten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag en verlening zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende leverancier ten behoeve van welke Openprovider haar bemiddelingsdienst levert. De desbetreffende leverancier beslist over de toekenning van het certificaat en zal daartoe de benodigd geachte validaties uitvoeren waarvoor het SSL-certificaat dient te gelden. Opdrachtgever geeft hier toestemming voor of garandeert dat toestemming is verleend alvorens een SSL-certificaat aan te vragen voor een specifieke website.
 3. Het SSL-certificaat is geldig voor de overeengekomen duur, tenzij het SSL-certificaat tussentijds wordt ingetrokken. Hierbij is geen restitutie mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
 4. In de volgende situaties kan Openprovider en/of de leverancier het SSL-certificaat intrekken voordat het verlopen is:
  – Indien blijkt dat Opdrachtgever en/of klant van Opdrachtgever onjuiste informatie heeft aangeleverd ten behoeve van het verkrijgen van het SSL-certificaat;
  – Indien Opdrachtgever en/of klant van Opdrachtgever het voor het SSL-certificaat verschuldigde bedrag niet of niet tijdig heeft voldaan;
  – Indien de betrouwbaarheid van het SSL-certificaat, naar het oordeel van Openprovider en/of de leverancier is gecompromitteerd.
 5. Opdrachtgever heeft geen recht op de restitutie van (een deel van) de vergoeding voor het SSL-certificaat, tenzij de intrekking te wijten is aan het feit dat Openprovider in gebreke is en Openprovider dit gebrek niet binnen een redelijk termijn heeft hersteld. Openprovider zal dan kosteloos een nieuw SSL-certificaat leveren om een SSL-certificaat dat op grond van het bovenstaande is ingetrokken voordat het is verlopen, te vervangen voor de overgebleven duur van de Overeenkomst.
 6. Openprovider spant zich in om Opdrachtgever steeds tijdig voordat het SSL-certificaat verloopt, te waarschuwen dat het SSL-certificaat zal moeten worden hernieuwd. Het blijft echter altijd de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om het SSL-certificaat tijdig te laten hernieuwen.

ARTIKEL 7.              Dienst: Domeinnamen

 1. Openprovider registreert domeinen als een officiële registrar. Bij het verstrekken of beheren van domeinen treedt Openprovider slechts op als bemiddelaar tussen Opdrachtgever en de registry, of een andere instelling/bedrijf die verantwoor-delijk is voor de administratie van het centrale databestand. Openprovider heeft geen invloed op het distributieproces van domeinnamen. Daar er rechten van derden in het geding kunnen zijn, heeft Openprovider niet de verplichting om de continuïteit of het bestaansrecht van een geregistreerd domein te garanderen.
 2. Opdrachtgever verklaart dat de domeinnaam en/of het gebruik van het domein het recht van derde partijen niet zal ondermijnen of schenden en dat er geen belemmeringen zijn om de domeinnaam te registreren.
 3. De diverse domeinen worden door verschillende, meestal nationale organisaties beheerd. Al deze organisaties hebben hun eigen algemene voorwaarden met betrekking tot het registreren van de betreffende domeinen en sub-level-domeinen, evenals hun eigen reglement inzake domeinnaamgeschillen. Indien domeinen het onderwerp van het contract zijn, zullen de additionele voorwaarden van ieder gTLD (generic Top Level Domain) en ccTLD (country code Top Level Domain) gelden. Deze additionele voorwaarden zullen ter kennisneming aan Opdrachtgever worden aangeboden in de Knowledge Base.
 4. Alle gevolgen voortvloeiend uit schending van de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of de specifieke domein-contracten zijn voor verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Openprovider kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor dergelijke gevolgen.
 5. Indien Openprovider een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Openprovider medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
 6. Opdrachtgever zal te allen tijde medewerking verlenen aan het verhuizen van een domeinnaam die hijzelf of één van zijn klanten geregistreerd heeft. Tenzij de regels van de betreffende registry het toestaan, zal Opdrachtgever een verhuisverzoek naar een andere registrar niet vertragen of tegenhouden; dit geldt ook in het geval van een dispuut over een betaling door de Opdrachtgever, zijn klant of een onderliggende partij.
 7. Opdrachtgever stelt Openprovider steeds onverwijld, maar in ieder geval binnen 5 kalenderdagen, en schriftelijk op de hoogte van wijzigingen met betrekking tot de gegevens van de domeinhouder.
 8. De Registrant geeft de Registrar een expliciete volmacht om als “Designated Agent” te opereren en vanuit die rol iedere Houderwijziging in zijn naam goed te keuren. De Registrant kiest expliciet voor een opt-out van de inter-registrar Transfer Lock van 60 dagen na het afronden van een Houderwijziging. De termen Designated Agent, Houderwijziging (Change of Registrant) en Transfer Lock zijn zoals gedefinieerd in de transfer policy van ICANN (https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en).
 9. Opdrachtgever gaat ermee akkoord geschillen volgens de Dispute Resolution Policies van de verantwoordelijke organisaties op te lossen. Deze reglementen zijn te vinden in de Knowledge Base.
 10. Opdrachtgever accepteert Openprovider als een geaccrediteerd registrar. Dit kan inhouden, afhankelijk van de UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) reglementen, dat Opdrachtgever verplicht wordt een domein te blokkeren, te annuleren, aan een derde partij over te dragen, of te verhuizen, indien zij binnen 10 dagen na het besluit hiertoe van het administratieve comité niet het bewijs aanlevert, dat aantoont dat zij een rechtszaak heeft aangespannen tegen de aanklager in een wederzijds rechtsgeding betreffende het recht van het gebruik van de betwiste domeinnaam.
 11. Opdrachtgever verleent (al dan niet bij voorbaat) aan Openprovider het recht de domeinnaam op haar eigen naam te (laten) registreren, dan wel over te (laten) zetten, indien:
  – Opdrachtgever de domeinnaam annuleert of opzegt;
  – Opdrachtgever nalaat om na ontvangst van een daartoe strekkende herinnering de domeinnaamregistratie per vervaldatum te verlengen; of
  – Opdrachtgever ten aanzien van het voldoen van de verlengingskosten in verzuim verkeert.
 12. Op het moment dat de domeinnaam in overeenstemming met het voorgaande lid op naam van Openprovider is geregistreerd of overgezet, dan verkrijgt Openprovider het onbeperkte recht om, overeenkomstig de van toepassing zijnde (registry) voorwaarden, de domeinnaam te verhuren, in sublicentie te geven, te verkopen of anderszins te vervreemden of bezwaren.
 13. Gedurende een nog in behandeling zijnde administratieve procedure, of gedurende een periode van 15 dagen na afloop van zo’n procedure, of gedurende een nog onbesliste rechtszaak of arbitrageperiode betreffende de domeinnaam, is het Opdrachtgever niet toegestaan de domeinregistratie over te dragen aan een derde partij, tenzij de derde partij schriftelijk bevestigt zich aan de beslissing van de rechter of de arbiter te zullen houden.
 14. Openprovider heeft geen controle over het registreren van IDN-domeinnamen (Internationalized Domain Names) en het zou mogelijk kunnen zijn dat de service wordt gewijzigd, onderbroken of zelfs beëindigd door de registry zonder voorafgaande berichtgeving. Openprovider heeft niet de verplichting om de continuïteit van het bestaan of de beschikbaarheid van IDN-domeinnamen te garanderen en registratie is dan ook het risico van Opdrachtgever zelf. Opdrachtgever erkent dat de werking van meertalige domeinen niet hetzelfde is als van gewone domeinen. Bovendien erkent Opdrachtgever dat een IDN, t.g.v. de voortdurende invoering van nieuwe technieken, in het geheel niet kan werken.
 15. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van Openprovider en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Openprovider onder een IP-adres opereren.
 16. Openprovider heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen.

ARTIKEL 8.              Beschikbaarheid van de Dienst

 1. Openprovider zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Openprovider opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 2. Openprovider zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Openprovider is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Openprovider is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 3. Openprovider zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Openprovider. Openprovider kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
 4. Openprovider stelt dagelijks reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, indien dit bij de Dienst wordt aangeboden. Als dit niet het geval is, dan valt het onder de volledige verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Openprovider opgeslagen data te maken.

ARTIKEL 9.              Misbruik

 1. Opdrachtgever zal de diensten van Openprovider niet gebruiken voor doelen die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, de regelgeving van de betreffende leveranciers, de regelgeving van toezichthouder ICANN of de nationale of internationale wetgeving.
 2. Indien naar het oordeel van Openprovider een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Openprovider of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, het overmatig versturen van aanvragen voor Diensten (waaronder, maar niet gelimiteerd tot, het dropcatchen van domeinen), slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Openprovider gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Onze Fair Use Policy is op deze overeenkomst van toepassing.
 3. Opdrachtgever zal de diensten van Openprovider niet gebruiken om domeinen te registreren die de volgende praktijken faciliteren; indien Opdrachtgever ontdekt dat één van zijn geregistreerde domeinen deze praktijken faciliteert zal hij zich inspannen om het probleem op zo kort mogelijke termijn op te lossen, eventueel door het deactiveren of opheffen van de domeinnaam. Indien Openprovider redelijkerwijs aantoonbaar acht dat een domeinnaam geregistreerd is met als enige doel één van deze praktijken te faciliteren, dan behoudt Openprovider zich het recht voor om de betreffende domeinnaam te deactiveren of op te heffen.
  – Het opereren of faciliteren van een botnet; het faciliteren van phishing-activiteiten; het verspreiden van virussen, malware of soortgelijke zaken.
  – Het hosten of faciliteren van wederrechtelijke of redelijkerwijs wederrechtelijk geachte content, inclusief het doorverwijzen naar dergelijke content.
  – Het aanbieden, verkopen of adverteren van producten en diensten die in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, zoals (maar niet beperkt tot) wapens en pharmaceutische producten.
  – Het moedwillig inbreuk maken op de rechten van derden, waaronder een persoonsnaam, handelsnaam of merknaam.
 4. Klachten die Openprovider ontvangt over een product of dienst onder beheer van Opdrachtgever worden doorgestuurd aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de klager binnen vijf werkdagen een reactie te sturen met een kopie naar abuse@openprovider.com. Indien deze reactie uitblijft, behoudt Openprovider zich het recht voor naar eigen inzicht actie te ondernemen om het probleem op te lossen.
 5. In het geval van een overmatig aantal klachten over producten of diensten onder beheer van Opdrachtgever en het uitblijven van een structurele oplossing om het aantal klachten te verminderen, kan Openprovider besluiten de Overeenkomst te beëindigen. Bovendien behoudt Openprovider zich het recht voor om de tijd die benodigd is om de klachten in behandeling te nemen in rekening te brengen tegen het reguliere uurtarief.

ARTIKEL 10.           Data en privacy

 1. Opdrachtgever verzekert Openprovider ervan dat de voorgelegde informatie en data correct en compleet zijn. Bij aangebrachte wijzigingen in het Account verzekert Opdrachtgever tevens dat de wijzigingen correct, compleet en naar waarheid zijn ingevuld. Opdrachtgever erkent dat het incorrect aangeven van data kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van het betreffende domein zonder terugbetaling ervan. Dit betreft in het bijzonder:
  – zijn volledige naam, postadres, emailadres, telefoonnummer, en faxnummer indien beschikbaar en
  – indien de registrant een organisatie, vereniging of bedrijf is
  – extra informatie over de naam en adres van een geautoriseerde persoon voor contact doeleinden;
  – indien Opdrachtgever van plan is een eigen Domein Naam Server (DNS) te gebruiken: IP-adressen, van de eerste en tweede server;
  – de namen van laatstgenoemde servers;
  – de volledige naam, postadres, emailadres, telefoonnummer, en faxnummer indien beschikbaar, van het administratieve contact;
  – de volledige naam, postadres, emailadres, telefoonnummer, en faxnummer indien beschikbaar van het technisch contact;
  – de volledige naam, postadres, emailadres, telefoonnummer, faxnummer indien beschikbaar, van het factureeradres. De informatie dient indien nodig gewijzigd te worden.
 2. Openprovider informeert Opdrachtgever dat in het registratieproces van domeinen, alsmede in het bestelproces voor andere Diensten, persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt, en dat persoonlijke gegevens eventueel naar derde partijen, die bij het registratie- en/of bestelproces betrokken zijn overgedragen worden. De registratie omvat ook de opslag van persoonlijke data in de zogenoemde ‘whois’ database.
 3. Openprovider is geautoriseerd om de data te gebruiken voor het optimaliseren van haar diensten, en om haar diensten nog beter op de behoeften van Opdrachtgever af te stemmen.
 4. Openprovider zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de persoonsgegevens met zich meebrengen.
 5. Openprovider staat er tevens voor in dat eenieder die handelt onder het gezag van Openprovider, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
 6. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren of anderszins ter beschikking zal stellen aan Openprovider.
 7. Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp, gegevens die zijn opgeslagen in systemen van Openprovider dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal Openprovider daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

ARTIKEL 11.           Duur en beëindiging

 1. De termijn van deze Overeenkomst vangt aan op de datum van ondertekening en loopt door tot beëindiging.
 2. Openprovider heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien:
  – betalingen teruggetrokken worden, alvorens het bedrag door Openprovider geïncasseerd is;
  – Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden schendt;
  – de wet dan wel regels van ICANN worden overtreden;
  – handelingen worden verricht die ingaan tegen de registratievoorwaarden of haar vereisten.
 3. In voorgenoemde gevallen verliest Opdrachtgever alle registratierechten.
 4. De duur van Overeenkomsten voor de Diensten zijn afhankelijk van de betreffende Dienst.
 5. Opdrachtgever zal uiterlijk 28 dagen voor het einde van een termijn via e-mail verzocht worden verlengingen te betalen. Indien de betaling uiterlijk voor de vervaldatum niet binnen is, dan zal Opdrachtgever alle rechten op de Dienst verliezen. Wanneer Opdrachtgever gebruik maakt van de functionaliteit tot het automatisch verlengen van de Dienst, dan is het geheel voor verantwoordelijkheid van Opdrachtgever te zorgen voor voldoende saldo. Diensten die door onvoldoende saldo of een andere reden niet kunnen worden verlengd zullen worden opgeheven.
 6. Memberships worden automatisch verlengd op de verlengdatum van het Membership of wanneer de limieten van het Membership overschreden worden, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Een upgrade of downgrade naar een ander Membership is op ieder moment mogelijk. In het geval van een upgrade of downgrade wordt de volledige prijs van het Membership in rekening gebracht. Ongebruikte operaties van het oude Membership (indien aanwezig) worden niet toegevoegd aan het nieuw geactiveerde Membership.
 7. In het geval van beëindiging van een Dienst ofwel door Opdrachtgever zelf of door beslissingen na domeingeschillen, dan heeft Opdrachtgever geen recht op een substituut Dienst of restitutie. Wanneer de beëindiging niet met opzet door of als een gevolg van bewuste roekeloosheid van Openprovider veroorzaakt is, dan zullen er geen terugbetalingen plaatsvinden. Dit geldt eveneens voor andere werkzaamheden of bijkomende geregistreerde opties.
 8. Indien Openprovider volgens de voorwaarden van de betrokken registry de registratie van een Sub-Level-Domain niet kan handhaven, dan heeft Openprovider het recht om het contract uiterlijk 14 dagen voor het einde van een maand schriftelijk op te zeggen.
 9. In het geval Openprovider niet langer als officieel geaccrediteerd registrar optreedt, dan heeft Openprovider het recht contracten schriftelijk op te zeggen, uiterlijk 14 dagen voor het einde van iedere maand.
 10. Wanneer volgens de voorwaarden en/of regels van een betrokken leverancier de Dienst niet beëindigd kan worden, dan is Openprovider gerechtigd de kosten in verband met de verlenging bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Het voorgaande geldt eveneens in het geval de Dienst krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel niet beëindigd kan worden.
 11. Tenzij de geautomatiseerde systemen van Openprovider een andere mogelijkheid bieden, dienen annuleringen, beëindigingen en berichtgevingen door Opdrachtgever schriftelijk te worden ingediend.

ARTIKEL 12.           Tarieven en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief btw.
 2. De tarieven voor de Diensten van Openprovider staan gepubliceerd op de Website dan wel binnen een afgesloten portaal van de Website en/of de Dienst (zoals het “Reseller Control Panel”); deze prijzen kunnen op ieder moment gewijzigd worden.
 3. Tarieven voor het verlengen van domeinnamen zijn alleen geldig voor de op dat moment in behandeling zijnde verlengingen; voor toekomstige verlengingen zal de prijs die op de dag van verlenging gerekend wordt, gelden.
 4. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat de tarieven voor het aanvragen en verlengen van domeinnamen voor bepaalde domeinnamen in een Top Level Domain variabel zijn en verschillen van andere domeinnamen binnen een Top Level Domain. Dit geldt bijvoorbeeld bij zogenaamde “Premium Domain Names”.
 5. In het geval dat de daadwerkelijke prijs hoger is dan de prijs die Openprovider tijdens de bestelling gecommuniceerd heeft, dan vraagt Openprovider om akkoord van Opdrachtgever alvorens de bestelling voor de hogere prijs te verwerken.
 6. Indien een registry en/of een andere leverancier de prijzen van een specifieke extensie of ander(e) product of dienst verhoogt, dan is Openprovider gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan Opdrachtgever, zonder dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om de Overeenkomst op te zeggen.
 7. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Openprovider gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Openprovider zal Opdrachtgever hiertoe, via de Website of e-mail ten minste 2 (twee) weken van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 8. Zonder mogelijkheid tot opzegging van Opdrachtgever heeft Openprovider het recht alle prijzen, die met Opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari met 4% te verhogen
 9. Betalingen kunnen worden gedaan per creditcard, door een éénmalige machtiging of andere specifieke betaalmethodes zoals een iDeal-betaling of een bankoverschrijving.
 10. De registratie van de Diensten kan alleen na ontvangst van betaling plaatsvinden. Het registratieproces zal verwerkt worden, wanneer de gelden op de bankrekening van Openprovider binnen zijn. Alle transactiekosten dienen door Opdrachtgever gedekt te worden.
 11. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zij alle rechten op een domeinnaam zal verliezen in geval van terugboeking door haar bank of creditcardbedrijf, bij gebleken creditcardfraude of welke andere vorm van terugboeking dan ook. In zulke gevallen behoudt Openprovider zich het recht voor zelf te kunnen beslissen of de domeinnaam in eigen beheer blijft of zal worden opgezegd.
 12. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie. Indien Opdrachtgever een factuur per reguliere post wenst te ontvangen, dan zal Openprovider 3 euro in rekening brengen voor de verzending van iedere brief.
 13. De kosten van domeinregistratie en andere kosten worden niet terugbetaald bij het vroegtijdig beëindigen van een contract.
 14. Vooruitbetalingen van domeinen, die niet geregistreerd konden worden zullen op het uitstaande tegoed van Opdrachtgever gestort worden.
 15. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om zorg te dragen voor voldoende saldo in haar tegoed. Indien er sprake is van onvoldoende saldo zullen Diensten niet afgenomen of automatisch verlengd kunnen worden.
 16. Opdrachtgever dient rekening te houden met dagelijkse fluctuaties van de geldende wisselkoersen. Ter dekking van de kosten die als gevolg van fluctuaties in wisselkoersen bij Openprovider mochten ontstaan, is Openprovider gerechtigd om de geldende wisselkoersen, zoals gehanteerd door de Europese Centrale Bank, met een percentage van 3% aan te passen.
 17. Elke terugbetaling van het uitstaande tegoed, geheel of gedeeltelijk, vindt plaats met aftrek van 25 euro administratiekosten. Ook in geval van beëindiging van het contract zullen deze administratiekosten ingehouden worden.

ARTIKEL 13.           Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Openprovider voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Openprovider van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Openprovider, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 10.000,- (exclusief BTW).
 2. Aansprakelijkheid van Openprovider voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in artikel 12 lid 1 en 2 genoemde gevallen rust op Openprovider geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 12 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van Openprovider.
 4. De aansprakelijkheid van Openprovider wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Openprovider onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Openprovider ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Openprovider in staat is adequaat te reageren.
 5. Een beroep op artikel 6:271 BW is uitgesloten voor Opdrachtgever.
 6. Openprovider is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (artikel 13).
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Openprovider meldt.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Openprovider voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Openprovider geleverde zaken, materialen of resultaten.
 9. Bij export van Diensten door Opdrachtgever of een klant van Opdrachtgever, kunnen wettelijke exportbepalingen, bijvoorbeeld ten aanzien van cryptografische producten, van toepassing zijn. Opdrachtgever houdt Openprovider gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden, daaronder tevens begrepen overheidsmaatregelen, die verband houden met aan Opdrachtgever of klant van Opdrachtgever toe te rekenen overtredingen van enige van toepassing zijnde exportbepaling. Voornoemde geldt niet voor door Openprovider geëxporteerde diensten. Dan ligt de verantwoording daarvan bij Openprovider.
 10. Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor domeinverlengingen. Bovendien is het aan Opdrachtgever om de balans van de Openproviderrekening in de gaten te houden. Openprovider is niet aansprakelijk voor de consequenties veroorzaakt door balanstekorten. Als het domein niet op tijd verlengd wordt, of niet op tijd verlengd kan worden doordat er onvoldoende saldo op de rekening van Openprovider staat, dan zal de registratie beëindigd worden.

ARTIKEL 14.           Storingen en overmacht

 1. Openprovider heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Openprovider zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Openprovider is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. Openprovider heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Openprovider zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Openprovider is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. Openprovider zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Openprovider door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Openprovider kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

ARTIKEL 15.           Het wijzigen van de Algemene Voorwaarden

 1. Openprovider behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Openprovider of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

ARTIKEL 16.           Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht of door de regels van de in het vorige artikel genoemde geschilprocedures niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Deze Algemene Voorwaarden en de hieruit voortvloeiende verplichtingen zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomsten die Reseller sluit met haar klanten.
 5. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
 6. De door Openprovider ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Openprovider, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 7. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
 8. Zowel de Engelse als de Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden zijn geldig. In geval van twijfel, echter, zal de Nederlandse versie beslissend zijn.

Domeinresellers groeien met ons mee

Waar wacht je op? Word vandaag nog een reseller!

Loading...